Ulgi w spłacie należności z tytułu wypłaconego wsparcia COVID-19 - Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim


 
Umorzenie w całości lub części, odroczenie terminu spłaty, rozłożenie na raty należności powstałych z tytułu nienależnie otrzymanych środków w ramach form wsparcia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – zmiana ustawy.
 
Z dniem 01.07.2021r. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2021 r. poz.1192), w zakresie spraw objętych zapisami – art.1 pkt 17-24 lit.b
Nowe regulacje dotyczą:

 • umorzeń w całości albo w części należności,
 • odroczeń terminów spłaty należności,
 • rozłożenia spłaty należności na raty,
powstałych w wyniku wykorzystania wsparcia niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa powyżej, przedsiębiorca wzywany jest do zwrotu dofinansowania w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
Po upływie tego terminu nalicza się odsetki ustawowe.
 
Ulgi, o których mowa wyżej dotyczące:
 • dofinasowania części kosztów wynagrodzeń pracowników – art.15zzb, art.15zze i art.15zze² ustawy Covid-19;
 • dofinansowania na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – art.15zzc ustawy;
 • pożyczki – art.15zzd, art.15zzda ustawy;
 • dotacji – art.15zze4 ustawy,
mogą być zastosowane na wniosek przedsiębiorcy lub z urzędu.
 
Wnioski o zastosowanie ulgi, przedsiębiorca składa do Starosty Piotrkowskiego, w imieniu którego działa Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.
Starosta wydaje decyzję, po uzyskaniu opinii Wojewody Łódzkiego, jeżeli wysokość należności jest równa lub wyższa niż 1.500,00zł.
Starosta, rozstrzygając sprawę w zakresie o którym mowa wyżej, kieruje się przepisami art.56, art.57 i art.64 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych, które wskazują na okoliczności i przesłanki zastosowania ulgi.
W sprawie udzielenia ulgi w spłacie pożyczki, zastosowanie mają przepisy art.56 i art.57 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych. Postępowanie odbywa się:
 • na wniosek zobowiązanego, dotyczy:
  • umorzenia w całości – w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym;
  • umorzenia w części, odroczenia terminu spłaty całości albo części należności lub rozłożenia na raty płatności całości albo części należności – w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika;
 • z urzędu - należności mogą być umarzane w całości, jeżeli:
  • osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6000,00zł;
  • osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
  • zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
  • zachodzi interes publiczny.
W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
 
W sprawie udzielenia ulgi w spłacie dofinasowania części kosztów wynagrodzeń pracowników, dofinansowania na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i dotacji zastosowanie mają przepisy art.64 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych. Postępowanie odbywa się:
 • na wniosek zobowiązanego, dotyczy:
  • umorzenia w całości – w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym;
  • umorzenia w części, odroczenia terminu spłaty całości albo części należności lub rozłożenia na raty płatności całości albo części należności – w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika;
 • z urzędu - należności mogą być umarzane w całości, jeżeli:
  • osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6000,00zł;
  • osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
  • zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.

 
Organem wyższego stopnia, w stosunku do decyzji Starosty Piotrkowskiego, z zakresu wyżej omówionego, jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę